Forumul ONG-urilor de tineret şi pentru tineret din judeţul Vâlcea – 17 noiembrie 2018

Spectacole derulate sub genericul DECEMBRIE MAGIC vor aduce magia sărbătorilor de iarnă în Râmnicu Vâlcea
28/11/2018
ROMSILVA a demarat a doua campanie de împăduriri din acest an
29/11/2018
Anunț - Elaborare Studiu de Fezabilitate la Obiectivul Pod pe DN7 km 239 + 376

REZOLUŢIE
Participanţii la Forumul ONG-urilor de tineret şi pentru tineret din judeţul Vâlcea întrunit sâmbătă, 17 noiembrie 2018, la Râmnicu Vâlcea după cum urmează:

1. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Vâlcea reprezentată de domnul Udrescu Ovidiu-Vasile în calitate de preşedinte 2. Organizaţia Naţională „Cercetaşii României” – Centrul local „ Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea, reprezentată de domnul Almaşi Nicolaie în calitate de preşedinte
3. Asociaţia ASIST Râmnicu Vâlcea, reprezentată de doamna Samson Cristina în calitate de delegat 4. Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Tinerilor Vâlcea, reprezentată de domnul Istrătescu Răzvan în calitate de delegat 5. Asociaţia Sportivă „Victoria”, reprezentată de domnul Holom Ioan în calitate de preşedinte 6. Asociaţia „Zâmbete colorate” , reprezentată de doamna Enăcache Antoanela-Ionuţa în calitate de preşedinte 8. Asociaţia „Radioclubul Cozia” Râmnicu Vâlcea, reprezentată de domnul Almaşi Nicolaie în calitate de preşedinte 9. Asociaţia SMILE Râmnicu Vâlcea, reprezentată de domnul Tudor Florin-Elvis în calitate de preşedinte 10. Forumul Cetăţenesc pentru Acţiune Socială şi Educaţie Civică Râmnicu Vâlcea, reprezentat de domnul Soare Cătălin în calitate de preşedinte, 11. Clubul de Turism Montan şi Ecologie „Buila – Vânturariţa” Râmnicu Vâlcea, reprezentat de doamna Chirca Genoveva în calitate de delegat 12. Centrul pentru prevenirea accidentelor de circulatie si de muncă, reprezentat de domnul Ţigaret Bogdan-Florin în calitate de preşedinte 13. Grupul de Iniţiativă Fundaţia Comunitară Râmnicu Vâlcea, reprezentat de doamna Mihai Mihaela în calitate de preşedinte 14. Consiliul Şcolar al Elevilor din Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea reprezentat de domnişoara Vochiţu Elena-Alina în calitate de preşedinte.

Având în vedere tema forumului care a fost „ Implicarea ONG – urilor de tineret în elaborarea şi aplicarea politicilor de tineret la nivel local. Parteneriatul dintre ONG-urile de tineret şi instituţiile administraţiei locale şi instituţiile publice de specialitate (guvernamentale)” şi modul în care s-au desfăşurat lucrările Forumului, propunerile făcute de participanţi şi concluziile dezbaterilor pentru fiecare din chestiunile puse în discuţie de organizatori, participanţi din partea ONG-urilor şi invitaţi, adoptă următoarea rezoluţie care va fi comunicată instituţiilor administraţiei publice locale şi de specialitate a căror activitatea are incidenţă în problemele tineretului, după cum urmează:

I. Participanţii la Forum au salutat prezenţa la lucrările acestuia a doamnei prof. Vetuţa Ciocan, inspector şcolar general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, a doamnei Carmen Folescu şef birou tineret la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vâlcea şi a domnului Marius Cozmeanu din partea Consiliului Judeţean Vâlcea precum şi a domnului Mihai Dragoş preşedintele Consiliului Tineretului din România.

II. Reprezentanţii ONG-urilor participante au luat în discuţie propunerea domnului Tudor Florin-Elvis privind lansarea unor dezbateri privind candidatura municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a fi desemnat Capitala Tineretului din România pentru anul 2020. S-a apreciat că o asemenea propunere poate fi pusă în discuţie în foruri mai largi cunoscute fiind procedura de desemnare urmare, în cele din urmă, a depunerii de către administraţia public locală a unui dosar la comisia constituită sub egida Ministerului Tineretului şi Sportului. Se stabileşte că, înainte de a face o solicitare în acest sens administraţiei publice locale, respectiv Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, este necesar să aibă loc consultări, să fie studiate procedurile de urmat, să se vadă ce implică desemnareaei Capitalei Tineretului deopotrivă pentru administraţia public locală cât şi pentru ONG de tineret. Totodată este necesar să se stabilească contacte cu consilierii Consiliului local cu funcţionari din administraţia publică şi din instituţii publice de specialitate.
Urmare acestor contacte se va stabili dacă se va face propunerea din partea ONG de tineret către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea de înscriere în competiţia pentru desemnarea Capitalei Tineretului din România în anul 2020.

III. A fost aprobată o listă de subteme de discutat în Forum astfel:

1. Cadrul legal şi administrativ în care se elaborează şi se aplică politicile de tineret în România şi propuneri de amendare a actelor normative existente şi de elaborare şi adoptare a unor noi reglementări,
2. Politicile de tineret în context european şi naţional
3. Exemple de bune practici în elaborarea şi aplicarea politicilor de tineret la nivel local cu referire specială la constituirea fondurilor speciale pentru sprijinirea activităţilor de tineret, resursele financiare şi materiale ale ONG de tineret
4. Parteneriatul ONG de tineret – administraţie locală şi ONG – instituţii publice de specialitate ale administraţiei de stat.
5. Cadrul general de acordare a finanţărilor la nivel naţional şi local prin programele de finanţare ale Ministerului Tineretului şi Sportului.

IV. Urmare dezbaterilor din cadrul Forumului s-au desprins următoarele aspecte:

1. Fără a se omite sprijinul financiar acordat unor ONG-uri de tineret în cadrul unor parteneriate, faptul că autorităţile publice locale, respectiv Consiliul Judeţean şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, acordă un oarecare sprijin financiar acestora, se constată că nu se respectă dispoziţiile Legii Tinerilor nr.350/2006, în ceea ce priveşte obligaţia constituirii în bugetul judeţului şi în bugetele locale a Fondului pentru sprijinirea activităţii organizaţiilor neguvernamentale de tineret, ca singură modalitate legală de acordare a sprijinului financiar.
2. Faţă situaţia prezentată la punctul 1 se stabileşte să se întreprindă în continuare demersuri pentru solicitarea introducerii în bugetele pe anul 2019 a acestui fond ceea ce va asigura transparenţa în cheltuirea banilor publici – prin distribuirea acestui fond pentru finanţarea proiectelor de tineret selecţionate prin licitaţii de proiecte – şi va stimula asociativitatea tinerilor în ONG-uri, cu reale câştiguri pentru dezvoltarea societăţii civile şi creşterea rolului acesteia în viaţa economico-socială a judeţului Vâlcea.
3. Se reaminteşte că Municipiul Râmnicu Vâlcea şi tinerii din oraş au pierdut şansa aşezării problematicii de tineret în prim-planul atenţiei autorităţilor prin adoptarea unor strategii pe termen scurt şi mediu viabile, urmare abandonării Planului local de Acţiune pentru Tineret adoptat prin HCL nr.207/2003 şi a Regulamentului pentru organizarea licitaţiilor de proiecte de tineret ale cărui norme de aplicare au fost aprobate prin HCL nr.36/2004, acte normative care de altfel nu au fost niciodată puse în aplicare.
4. Se solicită Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea şi Consiliului Judeţean să aibă o poziţie de asumare pentru soarta tinerilor şi să adopte strategii locale, la nivelul municipiului şi judeţului Vâlcea, în domeniul tineretului. Se va solicita Consiliului Judeţean Vâlcea să ceară administraţiilor publice locale ale municipiului Drăgăşani, oraşelor şi comunelor din judeţ să adopte strategii locale în domeniul tineretului.
5. Se propune administraţiei publice locale la nivel de capitală de judeţ şi judeţeană să desemneze persoane cu atribuţii în stabilirea contactului cu ONG de tineret şi mai mult să se experimenteze co-managementul administraţie publică-ONG-uri de tineret în derularea programelor şi proiectelor administraţiei publice locale în cadrul unor strategii, locală şi judeţeană, în domeniul tineretului.
6. Se sublioniază că se simte acut lipsa unor centre de tineret funcţionale ca şi a unei preocupări constante inclusiv din partea chiar a ONG-urilor de tineret în vitalizarea unor spaţii existente în mai multe locuri din municipiul reşedinţă de judeţ şi în judeţul Vâlcea.
7. Se constată realitatea tristă existentă în localităţile judeţului Vâlcea îndeosebi în municipiul Râmnicu Vâlcea a migrării spre alte oraşe din ţară şi în străinătate a unui număr foarte mare de tineri şi faptul că ONG pot influenţa, chiar dacă în mică măsură, reducerea acestui fenomen prin crearea unui cadru de manifestare pentru tineri, sprijinul pentru implicarea în viaţa comunităţii locale şi chiar participarea la luarea deciziilor importante la nivel local.

V. Participanţii la Forum achieseaza la poziţiile exprimate de Consiliul Tineretului din România în mai multe aspecte ce privesc tineretul şi organizaţiile sale ca parte componentă a societăţii civile, referitoare la:

1.Transpunerea în practică a Directivei Europene pentru combaterea spălării banilor, intenţiile majorităţii parlamentare fiind în sensul legiferării unor prevederi care îngrădesc activitatea ONG-urilor, prin obligarea la raportări inutile, urmare unor iniţiative care pornesc de la premisa nejustificată că sumele primite de ONG-uri de la sposnori şi alţi finanţatori sunt provenite din activităţi ilicite;
2. Adoptarea unei noi legi a finanţărilor publice nerambursabile pentru activităţile publice de interes general să nu devină o piedică sau să impună condiţii inacceptabile sau imposibil de respectat în ceea ce priveşte asigurarea finanţărilor;
3. Necesitatea completării OUG nr.166/2002 privind regimul juridic al Fundaţiilor Judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti precum şi a Fundaţiei Naţionale pentru Tineret cu privire la care opinia organizaţiilor de tineret este că aceasta trebuie să se facă în sensul mai bunei funcţionări a acestora şi nicidecum a amestecului în activitatea lor, cu referire specială la administrarea imobilelor din patrimoniul fostului UTC;
4.Transparenţa decizională şi accesul la informaţii de interes public şi modul de organizare şi desfăşurare a adunărilor publice, aspecte ale cadrului democratic în care se desfăşoară dialogul cetăţeni şi societate civilă versus autorităţi publice locale şi centrale, unde în ultima vreme se manifestă de către autorităţile executive şi majoritatea parlamentară tendinţe de limitare a drepturilor cetăţeneşti şi posibilităţilor de realizare a acestui dialog.

VI. Participanţii salută iniţiativa domnul domnului Ovidiu-Vasile Udrescu , preşedintele Fundaţiei Judeţene pentru Tineret privind organizarea în luna ianuarie 2019 a „Galei ONG de tineret din judeţul Vâlcea 2018” şi i-au mulţumit pentru invitaţia de a participa la acest eveniment.

VII. Participanţii la Forum sunt de acord ca sinteza dezbaterilor să fie prezentată în prezenta rezoluţie care a fost semnată de fiecare participant aplicându-se şi ştampila organizaţiei reprezentate (urmează semnăturile şi ştampilele).

La mulţi ani România!
Nicolaie Almaşi
Preşedinte,
Organizaţia Naţionala Cercetaşii României – Centrul local Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.