IPJ Vâlcea caută șefi de post pentru comunele: Măldărești, Păușești și Stoenești

Cristian Buican solicită decidenților județeni și guvernamentali sprijin pentru localitățile calamitate
22/05/2017
Primăriei orașului Horezu i-au fost aplicate în anul 2015 corecții de 31 de miliarde lei vechi
22/05/2017

În conformitate cu prevederile art. 27^35 alin.1 lit. a  din Legea nr. 360/2002 privind Statutul  Poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu-Vâlcea, str.Calea lui Traian nr. 95, organizează:

C O N C U R S :

prin recrutare din sursă internă (agenţi de poliţie), pentru ocuparea următoarelor funcţii de conducere vacante:

– şef post I la Postul de Poliţie Comunal Măldăreşti, poziţia 800 din statul de organizare al unităţii;

– şef post I la Postul de Poliţie Comunal Păuşeşti, poziţia 861 din statul de organizare al unităţii;

– şef post I la Postul de Poliţie Comunal Stoeneşti, poziţia 867 din statul de organizare al unităţii.

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • Să fie agenţi de poliţie absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
 • Să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului, respectiv:

–  să aibă gradul profesional de minim agent  de poliţie;

–  să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţi clasificate nivel „secret de serviciu”;

–  să deţină/obţină aviz pentru numire în funcţiile structurilor poliţiei judiciare;

–  să deţină/obţină avizul de poliţist rutier;

 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 •  să fi obţinut calificativul de cel puţin BINE la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 •  să fie declaraţi  apt medical” şi  „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină permis de conducere categoria „B”

Concursul/examenul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, la data de 20.06.2017, ora 10.00, în sala de şedinţe, şi va consta într-un interviu structurat pe subiecte profesionale, care va fi apreciat cu note de la 1 la 10. Astfel, pe fiecare funcţie individuală scoasă la concurs, este declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi a obţinut minim nota 7,00.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei cu două zecimale, fără rotunjire.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs, iar în situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Nota obţinută la proba interviu poate fi contestată. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul probei interviu, se depun în termen de 24 ore de la afişarea rezultatului, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vâlcea, se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi se comunică candidaţilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Durata de desfăşurare a probei de concurs va fi stabilită de comisia de concurs/examen fără a depăşi limita  maximă de 3 ore.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea – Serviciul Resurse Umane, până la data de 19.05.2017 ora 12.00.

            Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor anexa:

 • raport de înscriere şi C.V.;
 • actul de identitate, documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului şi permisul de conducere.  Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor prezenta în original actul de identitate, permisul de conducere şi documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului care vor fi xerocopiate şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medical de unitate , din care să rezulte că este ,,apt” pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiei scoasă la concurs;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;

Candidaţii care nu sunt încadraţi la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea vor anexa la raportul prin care solicită înscrierea pe lângă documentele sus-menţionate şi o adeverinţă emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art.27^21 alin.2 sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^25 lit. a) şi b) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, ale art.89 din Legea nr.80/1995, cu modificările şi completările ulterioare,  gradul profesional deţinut, calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu,vechimea în specialitatea postului scos la concurs, nivelul de acces la informaţii clasificate precum şi numărul ordinului de desemnare în structurile poliţiei judiciare.

 Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

            La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Testarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al M.A.I. din Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, la o dată ce se va comunica în timp util candidaţilor.

Tematica şi bibliografia întocmite de către comisia de concurs constituie anexă la prezentul anunţ.

Fişele posturilor scoase la concurs se pot consulta la cerere de către candidaţi.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vâlcea, la numărul de telefon 0250/703112, interior 20112, metropolitan 5020112.

  Întocmit,

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS/EXAMEN

Agent şef principal de poliţie

 TOMOIU MARIAN

Membrii comisiei de concurs:

 Subcomisar de poliţie POPA DĂNUŢ  

 Subcomisar de poliţie IONESCU ALEXANDRU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.